Yleiset ehdot


Hinnat

 

Palaute

 

Code of conduct

Privacy policy

 

 

Voimassaolo

 

Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin palveluihin, jotka Visumservice Helsingfors Ab (jäljempänä Yhtiö) tarjoaa, ellei Yhtiön ja asiakkaan kesken ole erikseen muuta sovittu. Yhtiöllä ei ole muita vastuita asiakasta kohtaan kuin mitä tässä sopimuksessa on sovittu.

 

Käsitteet

 

Toimeksianto voi koostua useammasta palvelusta yhdelle tai useammalle henkilölle. Näin ollen ne palvelut, jotka toimitetaan perheelle tai yritykselle ja jotka koskevat samaa matkaa, ovat luonteeltaan yksi toimeksianto riippumatta siitä, kuinka moni henkilö matkustaa.

Kolmannella henkilöllä tarkoitetaan yhteistyökumppaneita, mukaan lukien suurlähetystöt, konsulaatit, muut viranomaiset, kääntäjät ja kuljetusliikkeet.

 

Käsittelyaika, tavalliset toimeksiannot

 

Tavanomainen käsittelyaika tarkoittaa, että Yhtiöllä on oikeus sopeuttaa käsittelyaika asiakkaan matkustuspäivän mukaan. Tämä tarkoittaa käytännössä vähintään kahden päivän käsittelyaikaa suurlähetystön käsittelyajan lisäksi siitä lukien, kun hakemus on otettu käsiteltäväksi, kunnes viisumi ym. on annettu ja on valmis haettavaksi tai lähetettäväksi. Tämä edellyttää, että yksityishenkilöltä saatu maksusuoritus on rekisteröity Yhtiön tilille ennen kuin hakemus on loppuun käsitelty. Mikäli maksusuoritus rekisteröidään Yhtiön tilille hakemuksen käsittelyn päätyttyä, on Yhtiön lähetettävä passi ja muut asiakirjat kahden päivän kuluessa siitä, kun maksusuoritus on rekisteröity Yhtiön tilille.

 

Käsittelyaika, pikakäsittely

 

Pikakäsittely tarkoittaa, että asiakirjat ja hakemus toimitetaan suurlähetystöön/konsulaattiin Helsingissä samana päivänä ja normaalisti seuraavana päivänä Suomen ulkopuolelle. Tämä edellyttää, että tarvittavat ja täydelliset asiakirjat ja hakemus on toimitettu Yhtiölle ennen klo 9.00 samana päivänä. Silloin kun asiakirjat toimitetaan suurlähetystöön tai konsulaattiin Helsinkiin, ne ovat valmiita haettaviksi tai lähetettäviksi asiakkaalle samana päivänä kun ne on käsitelty ja vastaanotettu suurlähetystöstä tai konsulaatista. Yksityishenkilöiden kohdalla edellytetään lisäksi, että maksusuoritus on rekisteröity Yhtiön tilille ennen kuin hakemus on loppuun käsitelty.

 

Maksu

 

Maksusuorituksen on oltava rekisteröity Yhtiön tilille ennen kuin yksityishenkilö voi noutaa tai tälle voidaan lähettää asiakirjat, viisumi ym. Maksusuorituksen rekisteröitymisessä Yhtiön tilille kestää yhdestä kahteen päivää siitä, kun asiakas on suorittanut maksun.

 

Yhtiön vastuu

 

Mikäli Yhtiö ei suorita sopimuksessa sovittua palvelua ajoissa tai laiminlyö toimeksiannon asianmukaisen suorittamisen, on asiakkaalla oikeus vaatia hinnanalennusta tai sopimuksen purkua. Yhtiöllä on edellä mainitusta riippumatta ensin oikeus korjata mahdolliset virheet. Asiakkaan on ilmoitettava virheestä Yhtiölle kohtuullisen ajan kuluessa ennen matkustuspäivää niin, että Yhtiöllä on mahdollisuus korjata virhe(et) ja rajoittaa mahdollisia haittavaikutuksia. Jollei virheen korjaaminen tai uusi suoritus tule kysymykseen taikka jollei tällaista oikaisua suoriteta kohtuullisessa ajassa siitä, kun asiakas on ilmoittanut virheestä, asiakas saa vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta. Asiakkaalla on vaihtoehtoisesti oikeus purkaa sopimus, jos muuta seuraamusta ei voida pitää hänen kannaltaan kohtuullisena. Jos palvelun suorittaminen on viivästynyt, asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus, jos sopimusrikkomus on olennainen tai jos palvelua ei suoriteta asiakkaan asettamassa kohtuullisessa lisäajassa. Yhtiön vastuu asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta on rajoitettu 650 euroon vähennettynä kolmansille tahoille suoritetuilla kuluilla.

 

Mikäli Yhtiö kadottaa tai aiheuttaa vahinkoa henkilön asiakirjoille, sen on korvattava asiakkaalle aiheutunut haitta ja hankittava uudet kappaleet samoista asiakirjoista. Yhtiön vastuu asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta on rajoitettu 650 euroon vähennettynä kolmansille tahoille suoritetuilla kuluilla. Asiakkaan asiakirjoilla tarkoitetaan esim. passia, viisumihakemusta, vientiasiakirjoja, suosituksia, kutsuja tai vastaavia.

 

Yhtiö ei vastaa sellaisista viivästyksistä, virheistä, vahingosta tai asiakirjojen katoamisista, jotka ovat kolmannen tai muun henkilön aiheuttamia. Tämä koskee myös tilannetta, jossa kolmatta henkilöä on käytetty Yhtiön suosituksesta.  Mikäli asiakkaana on yksityishenkilö ja viivästyksen tai virheen on aiheuttanut henkilö, jota Yhtiö on käyttänyt apunaan toimeksiannon suorittamisessa, Yhtiö vapautuu vahingonkorvausvelvollisuudesta vain, mikäli kyseessä oleva kolmas henkilö on vapaa vastuusta alla kuvatun force majeure -tilanteen perusteella. Yhtiö ei kuitenkaan missään tapauksessa ole vastuussa sellaisesta kolmannesta osapuolesta, jonka käyttäminen asiakkaan antama toimeksianto välttämättömästi edellyttää (esim. suurlähetystö, konsulaatti tai muu viranomainen), tai joka asiakkaan valinnan mukaisesti toimittaa asiakirjat asiakkaalle (esim. posti tai lähettiyritys). Yhtiö ei vastaa viisumi-, työ- tai oleskelulupahakemuksen hylkäämisestä.

 

Asiakkaan vastuu

 

Yhtiö ei vastaa vahingosta tai tappiosta, joka johtuu asiakkaan tekemästä virheestä tai laiminlyönnistä, esimerkiksi virheistä asiakkaan asiakirjoissa tai itse tilauksessa. Asiakas on vastuussa tästä johtuvista kuluista, mukaan lukien Yhtiön käsittelymaksuista. Tilaajan on oltava valtuutettu suorittamaan tilaus. Mikäli asiakas näyttää, ettei tilaaja ollut valtuutettu, on tilaaja henkilökohtaisesti vastuussa. Asiakas vastaa itse sen tarkistamisesta, että toimitettu palvelu vastaa asiakkaan tilausta mukaan lukien, että viisumi on voimassa asiakkaan matkan ajan.

 

Välillinen vastuu

 

Yhtiö ei ole vastuussa mahdollisesta välillisestä vahingosta, riippumatta siitä onko vahinko aiheutunut Yhtiön, kolmannen henkilön tai jonkun muun tekemästä virheestä tai laiminlyönnistä, vahingosta tai myöhästyneestä toimituksesta. Välillisellä vahingolla tarkoitetaan esimerkiksi menetettyä voittoa, menetettyä mahdollisuutta matkustaa matkakohteeseen, matkadokumentin osoittautumista kelvottomaksi määränpäähän tullessa ym.

Yllä mainitusta riippumatta, mikäli asiakkaana on yksityishenkilö, Yhtiö on vastuussa mahdollisesta välillisestä vahingosta, jos viivästys tai vahinko johtuu huolimattomuudesta Yhtiön puolella.

 

Force majeure

 

Yhtiö ei ole vastuussa siitä riippumattomista esteistä, joita Yhtiön ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimusajankohtana ja jonka seurauksia Yhtiö ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää eikä voittaa. Tällainen ylivoimainen este on esimerkiksi luonnonmullistus, kansallinen poikkeustila, sota, lakko, liikenneviive, peruutettu lento, liikennevahingot, sääolosuhteet, viranomaisten toimet ym.

 

Virheilmoitus

 

Asiakas vastaa itse sen tarkistamisesta, että toimitettu palvelu vastaa asiakkaan tilausta mukaan lukien, että viisumi on voimassa asiakkaan matkan ajan. Asiakkaan on ilmoitettava palvelussa olevasta virheestä Yhtiölle kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun asiakas havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita, sekä sellaisen kohtuullisen ajan kuluessa ennen asiakkaan matkustuspäivämäärää, että Yhtiöllä on mahdollisuus korjata mahdolliset virheet.  Mikäli virheilmoitusta ei esitetä yllä mainitun ajan kuluessa, menetetään oikeus vedota virheeseen.

 

Hinnat

 

Asiakas vahvistaa tutustuneensa Yhtiön palveluhinnastoon, mukaan lukien käsittelykulut ja toimituskulut. Asiakas hyväksyy, että Yhtiö käyttää hinnaltaan korkeampaa pikakuljetusta, jos tämä kolmannen henkilön tai muun vastaavan laiminlyönnin takia on välttämätöntä asiakkaan asiakirjojen toimittamiseksi sovitun ajan kuluessa. Voimassa oleva hinnasto on esillä Yhtiön kotisivuilla. Mikäli Yhtiö on lähettänyt hakemuksen, asiakirjoja yms. kolmannelle henkilölle, on käsittelymaksut ja toimituskulut maksettava täysimääräisinä, vaikka toimeksianto peruuntuisi.  

Mikäli Yhtiö on aloittanut toimeksiannon suorittamisen, on käsittelymaksuista maksettava puolet, vaikka toimeksianto peruuntuisi. Yhtiön suorittamat maksut kolmannelle henkilölle, mukaan lukien viisumimaksu ym. suurlähetystölle, konsulaatille tai viranomaiselle, ovat aina asiakkaan vastuulla. Yritysasiakkaan ensimmäisen tilauksen yhteydessä suoritetaan automaattisesti luottotietojen tarkastus luoton myöntämisestä päättämiseksi. Toimenpiteestä johtuvien kulujen kattamiseksi lisätään laskuun 10 euroa.

 

Sovellettava laki ja riidanratkaisu

 

Kaikki tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lain mukaan. Yksityishenkilöllä on kuitenkin oikeus esittää Yhtiötä vastaan kuluttajansuojalainsäädäntöön perustuvia vaatimuksia myös käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kuluttajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.